Grønningsbukta naturreservat

Grønningsbukta naturreservat

Grønningsbukta ble fredet som naturreservat i 1983. Området  er verneverdig både av hensyn til  fugleliv, naturtype og vegetasjon. Som fugleområde er Grønningsbukta spesielt interessant i trekktidene og om vinteren og har  etter hvert fått en imponerende artsliste.

Takket være en entusiastisk gjeng fra Stadsbygd ble Fosens andre fugletårn reist sommeren 2010. Tårnet ble bygd på dugnad, og materialene ble finansiert av Statens naturoppsyn. Tårnet er oppført på utsiden av reservatet, men med godt innsyn i hele verneområdet.